Vi sänker elöverföringspriserna

Kervo Energi och dotterbolaget Sibbo Energi sänker elöverföringspriserna från och med juni. Från och med 1.6.2020 sjunker de skattefria elöverföringspriserna med i medeltal 10 % i Sibbo och 5 % i Kervo. Bakgrunden till prissänkningen är dels de senaste årens kraftiga tillväxt i båda områdena och dels den samtidiga betydande nedgången i räntenivån. Avsikten var att prissänkningarna skulle träda i kraft först nästa år, men bolagen vill försnabba tidsschemat på grund av coronaviruset.

Elöverföringsbolagen har monopolställning och deras verksamhet övervakas av Energimyndigheten. Myndigheten har fastställt en skälig avkastning för elöverföringsavgifterna under en fyraårig tillsynsperiod. Sibbo har vuxit kraftigt under de senaste åren, vilket har lett till att Sibbo Energis kundvolym har ökat med 12 % och den överförda energimängden med 35 % sedan 2015.

Elöverföringspriserna i Sibbo har varit på väg uppåt under de senaste årtiondena. Senast höjdes elöverföringspriserna i Sibbo år 2017 med 4 % inklusive skatt. Prisutvecklingen har berott på de stora investeringar som gjorts i Sibbo för att utveckla elnätet och förbättra leveranssäkerheten.

I Kervo består eldistributionsnätet redan nu nästan helt av jordkabel. Eftersom Kervo är ett kompakt urbant område är investeringsbehoven och kostnaderna lägre än i Sibbo, och därför har det varit möjligt att sänka priserna också i Kervo trots att tillväxten där har varit måttligare.

För en typisk lägenhets- eller småhuskund (elförbrukning 5000 kWh/år) innebär prissänkningen en årlig besparing på cirka 18 euro i Kervo och cirka 45 euro i Sibbo. För en typisk elvärmekund (elförbrukning 18000 kWh/år) är den årliga besparingen cirka 33 euro i Kervo och cirka 78 euro i Sibbo.


Takaisin uutisiin